betingelser
LILLE PLAY

Abonnementsvilkår for VM Dans PLAY

 
Opdateret den 16.03.2021
1. Generelt

VM Dans PLAY er en online streamingtjeneste ejet af Vad Mikkelsen Dans ApS - CVR 29611513 – Sommervej 19, 8210 Aarhus V. (i det følgende kaldet VM Dans).

En abonnementsaftale på VM Dans PLAY (play.vmdans.dk) giver Abonnenten online adgang til danseundervisningsvideoer på VM Dans PLAY. Abonnenten kan således tilgå danseundervisningsvideoer i alle alderskategorier, stilarter og niveauer. Et abonnement giver Abonnenten adgang til VM Dans PLAY på i alt 5 forskellige enheder, således at hele familien kan få gavn af abonnementet.

Indholdet af billeder, tekst, videoklip og lydklip mv. administreres af VM Dans. Det er Abonnentens pligt at have gennemlæst og acceptere de til enhver tid gældende abonnementsvilkår for VM Dans PLAY.

2. Aftalens parter

Abonnementsvilkårene er gældende for aftaler indgået om abonnement på VM Dans PLAY mellem VM Dans og Abonnenten.

Abonnenten er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene og hæfter for betalingen af de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen.

3. Oprettelse af Abonnentens brugerprofil på VM Dans PLAY

Ved godkendelse af disse abonnementsvilkår, og samtidig indtastning af Abonnentens betalingskortinformation, bliver Abonnenten tildelt et brugernavn, og får tilsendt en adgangskode direkte til den af Abonnenten oplyste e-mailadresse. Dette brugernavn og adgangskode giver adgang til Abonnentens brugerprofil og indholdet på VM Dans PLAY. Via Abonnentens brugerprofil kan Abonnenten opdatere brugeroplysninger og betalingskortdetaljer.

4. Priser og betaling

De pr. 15. marts 2021 gældende priser er:

Pris 1) 99,00 DKK pr. måned* pr. abonnement (kan bruges på op til 5 enheder) De første 14 dage (fra indgåelse af denne abonnementsaftale) er en gratis prøveperiode. Herefter:


Pris 2) 49,00 DKK pr. måned* pr. abonnement for aktive VM Dans elever på en af VM Dans’ fysiske danseskoler i Aarhus, Randers, Horsens eller Skanderborg (kontingentet til VM Dans skal være betalt rettidigt)

Abonnementet betales forud for en måned* ad gangen.

*En måned betragtes som 30 dage, og benævnes i nedenstående som en ”abonnementsperiode”.

Varslingsperioden for prisstigninger er 2 måneder og varsles via mail.

De første 14 dage (fra indgåelse af denne abonnementsaftale) betragtes som en prøveperiode. Herefter starter 1. abonnementsperiode og abonnementsprisen trækkes automatisk på Abonnentens betalingskort. Efterfølgende betalinger trækkes automatisk på samme betalingskort. Vælger Abonnenten at opsige sit abonnement inden for prøveperioden, trækker vi selvfølgelig ikke noget på Abonnentens betalingskort. Den gratis prøveperiode er ikke gældende for pris 2 abonnenter.


Ved lukning eller udløb af betalingskort inaktiveres kortet, og VM Dans PLAY platformen giver Abonnenten besked om, at der igen skal indtastes data for nyt kortnummer, før abonnementet aktiveres igen, og indholdet kan ses. Det er Abonnentens eget ansvar at opdatere Abonnentens betalingskortoplysninger på Abonnentens brugerprofil på VM Dans PLAY. Udløb af Abonnentens betalingskort eller manglende dækning på Abonnentens betalingskort betragtes ikke som en opsigelse.

Hvis abonnementsbetaling ikke foretages rettidigt ift. betalingsbetingelserne, tilgår der Abonnenten en rykker.

Abonnementsbetaling tilbagebetales ikke.

5. Rettigheder

Samtlige danseundervisningsvideoer og øvrigt indhold på VM Dans PLAY er VM Dans ejendom og må kun bruges af Abonnenten i privat regi. Abonnenten må ikke hverken privat eller i erhvervsmæssigt regi kopiere, gengive, mangfoldiggøre, ændre, udvikle afledte værker, fremvise, offentliggøre, udlåne, rundsende eller på anden måde gøre brug af undervisningsmaterialet, hverken i offentlige forsamlinger, lukkede grupper eller lignende.

6. Opsigelse

Ingen binding. Abonnementet fornys automatisk, indtil det opsiges. Hvis abonnenten vil undgå at blive opkrævet, skal abonnenten opsige mindst en dag før hver faktureringsdato. Faktureringsdatoen er 30 dage fra udløb af prøveperioden og fortsætter således med 30 dages interval, indtil det af abonnenten opsiges. Forudbetalt abonnementsbetaling i en abonnementsperiode tilbagebetales ikke.

Medmindre abonnementet opsiges, fornyes abonnementet automatisk for en ny periode.

Opsigelse sker ved, at Abonnenten, via Abonnentens brugerprofil på play.vmdans.dk, benytter ”opsigelse af abonnement” funktionen.

Ved opsigelse af abonnementet ophører adgangen til VM Dans PLAY, når den senest betalte abonnementsperiode ophører.

7. Kommunikation mellem VM Dans og Abonnenten

Meddelelser fra VM Dans til Abonnenten vedrørende abonnementet sendes via e-mail til den e-mailadresse, som Abonnenten har oplyst ved aftaleindgåelsen.

Meddelelser fra VM Dans kan omfatte bl.a. beskeder vedrørende abonnementsaftalen, herunder varsling om ændringer af vilkår og priser.

Ved ændringer af Abonnentens e-mailadresse, skal Abonnenten straks ændre sin kontakt e-mailadresse i Abonnentens brugerprofil.

8. Kontaktoplysninger

Abonnenten skal ved aftaleindgåelse oplyse VM Dans om navn, e-mailadresse og mobiltelefonnummer. Ved ændringer skal Abonnenten straks give VM Dans meddelelse herom via Abonnentens brugerprofil.

9. Leveringstidspunkt

Når Abonnenten har accepteret abonnementsvilkårene for brug af VM Dans PLAY, samt opgivet korrekt betalingskortinformation, får Abonnenten adgang til VM Dans Play via personligt brugernavn og password, der sendes til Abonnenten pr. e-mail.

10. Mobile enheder og generel online brug

VM Dans Play kan kun anvendes via tilkobling til internettet. VM Dans er uden ansvar for, om Abonnentens mobile enheder kan tilgå VM Dans PLAY, og VM Dans er uden ansvar for fejl, der kan henføres til manglende opdatering af software, browsere, udbud af tjenester i mobilnet, tekniske problemer med abonnentens enheder, manglende sikkerhed hos abonnenten mv.

Betaling for datatrafik er abonnentens eget ansvar.

11. Kundeoplysninger

Abonnenten er ansvarlig for, at de afgivne data er korrekte.

12. Forbehold for driftsforstyrrelser

VM Dans PLAY og tjenester i det, kan være nede i korte tidsrum, på grund af vedligeholdelse eller af andre grunde. VM Dans er uden ansvar for fejl, forsinkelser i transmissionen, fejl i linieforbindelsen eller fejl forårsaget af telekommunikationsvirksomheder, computere eller mobile enheder. VM Dans tager endvidere forbehold for fejl forårsaget på VM Dans PLAY’ hosting site.

VM Dans forbeholder sig ret til løbende at ændre på sitet VM Dans PLAY, dets tjenester og opsætninger, når dette er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at forbedre eller tilrette sitet mv..

13. Tab af data som følge af fejl på sitet

Ved accept af disse abonnementsvilkår for VM Dans PLAY accepterer Abonnenten samtidig, at denne ikke kan holde VM Dans ansvarlig for et eventuelt tab som følge af fejl på sitet, forsinkelser i funktionaliteten og tjenesterne på sitet, temporært nedbrud eller andet.

14. Misligholdelse

I tilfælde af Abonnentens væsentlige misligholdes af sine forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen er VM Dans berettiget til at afbryde Abonnentens forbindelser til VM Dans PLAY.

Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
1) Abonnenten afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af kontaktoplysninger.
2) Abonnenten udøver chikane mod VM Dans PLAY eller VM Dans medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser af VM Dans PLAY.
3) Abonnenten downloader eller filmer indhold direkte på VM Dans PLAY.
4) Abonnenten ikke overholder rettighederne som beskrevet i punkt 5.
5) Abonnenten ikke betaler for sit abonnement i henhold til punkt 4.

Hvis Abonnenten retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan forbindelsen genåbnes straks herefter.

Hvis Abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan VM Dans opsige abonnementsaftalen uden videre.

15. Fejlretning

VM Dans foretager hurtigst muligt, efter en eventuel fejlmelding er indgået til VM Dans, udbedring af de konstaterede fejl eller driftsforstyrrelser.

Ved driftsforstyrrelser mv. der resulterer i, at adgangen til VM Dans PLAY er begrænset eller afbrudt for Abonnenten i kortere perioder, refunderes abonnementsprisen ikke.

16. Force majeure

VM Dans er aldrig ansvarlig forpligtiget til at yde erstatning, såfremt VM Dans ikke kan levere i overensstemmelse med abonnementsaftalen, og dette skyldes forhold uden for VM Dans’ kontrol.

17. Overdragelse

Abonnenten er uberettiget til på nogen måde at overdrage abonnementsaftalen til en ny Abonnent eller tredjepart.

18. Vilkår og ændringer heraf

VM Dans kan ændre nærværende abonnementsvilkår, og evt. særskilte tillægsvilkår med et varsel på minimum 1 måned. Ændringer af abonnementspriser skal dog ske med et varsel på minimum 2 måneder.

Ændringerne varsles ved e-mail på Abonnentens e-mailadresse.

19. Tvister og klager

Eventuel klage sendes pr. e-mail til VM Dans.

VM Dans behandler klagen senest 1 måned efter, at klagen er modtaget. VM Dans’ afgørelse kan indbringes for de almindelige danske domstole efter gældende regler herom.

20. Fortrydelsesret

Efter Lov om forbrugeraftaler, kan Abonnenten fortryde sit abonnement.

Fortrydelsesfristen, der regnes fra abonnementsaftalens indgåelse, er 14 dage. Falder den sidste dag for udøvelsen af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Abonnenten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Abonnenten mister sin fortrydelsesret ved ibrugtagning af VM Dans Play.

Fortrydelsesfristen afbrydes ved, at Abonnenten ved e-mail til vmdans@vmdans.dk informerer VM Dans, at Abonnenten har fortrudt købet og ønsker at ophæve abonnementsaftalen.

Ved udøvelsen af fortrydelsesretten ophører parternes forpligtelse til at opfylde den indgåede abonnementsaftale.

21. Kvittering

Ved betaling online på play.vmdans.dk sendes der umiddelbart efter gennemført køb en automatisk genereret kvittering til Abonnentens e-mailadresse.

Hvis Abonnenten ikke modtager en kvittering, er det Abonnentens ansvar, at kontakte VM Dans for at sikre, at betaling er gennemført.

22. Fortrolige oplysninger

Oplysninger – navn, e-mail og mobiltelefonnummer bliver transmitteret krypteret, når disse sendes til VM Dans. VM Dans opbevarer oplysningerne, så længe det er relevant, dog maximalt 2 år efter opsigelsen for at sikre korrekt behandling af reklamationssager mv.

23. Elektronisk og telefonisk henvendelse

Ved indgåelsen af Abonnentsaftalen gives VM Dans samtykke til at kontakte Abonnenten med elektronisk post og ved telefonisk henvendelse.

24. Bekræftelse på modtagelsen af Abonnementsvilkårene inden aftalens indgåelse

Abonnenten bekræfter, at Abonnenten har modtaget Abonnementsvilkårene og har gennemlæst disse inden abonnementsaftalens indgåelse.